House rules

NÁVŠTĚVNÍ a PROVOZNÍ ŘÁD

Kapka resort – zimní stadion

(dále jen jako „Návštěvní řád“)

 

 

I. Úvodní ustanovení

1. Společnost Kotrla a.s., IČ 47676663, se sídlem Rokytnice 190, 755 01 Vsetín (dále jen jako „provozovatel“), jako provozovatel multifunkčního sportovního centra „Kapka resort“ ve Lhotě u Vsetína, jehož součástí je mimo jiné i zimní stadión s ledovou plochou (dále jen jako „zimní stadión“), vydává tento Návštěvní řád, kterým stanovuje závazná pravidla chování všech osob pohybujících se v prostorách zimního stadiónu a ledové plochy. Tento Návštěvní řád se vztahuje zejména na návštěvníky zimního stadiónu, pořadatele akcí a jejich zaměstnance, ale i na jakékoliv jiné osoby, které se pohybují v prostorách zimního stadiónu (např. dodavatelé, atd.).

2. Pro účely tohoto Návštěvního řádu se prostorem ledové plochy rozumí také prostory s ledovou plochou funkčně související, zejména šatny, střídačky, trestné lavice, tribuna a další prostory přiléhající k ledové ploše.

3. Účelem Návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v prostorách zimního stadiónu.

4. Každá osoba vstupující do prostor zimního stadiónu je povinna se s Návštěvním řádem seznámit a dodržovat všechna ustanovení tohoto Návštěvního řádu. Tento Návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní, kulturní a jiné společenské akce, jíž se návštěvník zúčastní, bude osoba odlišná od provozovatele.

5. Návštěvní řád je vyvěšen u každého vchodu do zimního stadiónu a u vstupu na ledovou plochu a dále pak je veřejně přístupný na internetových stránkách https://www.kapkaresort.cz.

6. Prostory zimního stadionu jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem.

7. Veškeré osoby pohybující se v prostorách zimního stadiónu jsou povinny dodržovat tento Návštěvní řád a obecně závazné právní předpisy a řídit se pokyny provozovatele, případně pořadatele příslušné akce.

 

II. Všeobecné povinnosti osob pohybujících se v prostorách zimního stadiónu

1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil škodu na životě, zdraví a majetku třetích osob. Návštěvníkům je přísně zakázáno jakkoliv manipulovat se zařízením zimního stadiónu (zejména s rozvody elektrické energie a vody).

2. Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat pořádek, nenarušovat občanské soužití a chovat se v každé situaci ukázněně a ohleduplně vůči ostatním.

3. Ve všech prostorách zimního stadiónu platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

4. Do prostor zimního stadiónu, a zejména do prostor ledové plochy, je přísně zakázán vstup osob, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

5. Do prostor zimního stadiónu je zakázán vstup zvířat.

6. Platí přísný zákaz vnášet do prostor zimního stadiónu zbraně, pyrotechniku, nebo jakékoliv další prostředky, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví třetích osob.

7. Způsobí-li návštěvník škodu na majetku provozovatele (např. na zařízení zimního stadiónu) je povinen tuto nahradit.

8. Návštěvník je povinen si počínat tak, aby nedošlo k znečištění prostor zimního stadiónu a zejména ledové plochy.

9. Je zakázáno v prostorách zimního stadiónu, a zejména v prostorách ledové plochy, bez předchozího souhlasu provozovatele umísťovat jakékoliv reklamy, nálepky, letáky či tiskoviny.

10. Osoby porušující platné obecně závazné právní předpisy, tento Návštěvní řád nebo pokyny provozovatele, případně pořadatele akce, mohou být z prostor zimního stadiónu vykázány, případně do prostor zimního stadiónu nemusí být vůbec vpuštěny.

11. Je zakázáno vynášet nádobí, potraviny nebo pití z prostor restaurace nebo vnášet do prostor restaurace vlastní potraviny, pití nebo nádobí.

 

III. Vstup do prostor zimního stadiónu

1. Vstup do prostor zimního stadiónu je povolen návštěvníkům pouze v provozní době, a to přes vchod k tomu určený. Provozní doba zimního stadiónu je zveřejněna na internetových stránkách www.kapkaresort.cz nebo na informační tabuli v prostorách zimního stadiónu.

2. Ledová plocha je vyhrazena pro kurzy bruslení, tréninky, sportovní utkání, turnaje, bruslení veřejnosti a soukromé pronájmy.

3. V době placených akcí a veřejného bruslení je vstup na zimní stadión povolen pouze s platnou vstupenkou.

4. Dětem mladším 10 let je vstup do prostor zimního stadiónu, obzvláště na ledovou plochu, povolen pouze za doprovodu dospělé osoby a na její odpovědnost. V případě kurzů bruslení či tréninků, kterých se účastní nezletilí, bude umožněn nezletilým osobám vstup na ledovou plochu pouze za přítomnosti trenéra či vedoucího kurzu.

5. Uživatelům, kteří mají pronajatu ledovou plochu, bude umožněn přístup na ledovou plochu maximálně 30 minut před začátkem doby pronájmu.

6. Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do rolbovny, strojovny a dalších prostor technického zázemí zimního stadiónu. Prostory, do nichž nesmí návštěvníci vstupovat, budou označeny „Zákazem vstupu“ nebo “Zákazem vstupu nepovolaným osobám“, či jiným obdobným označením.

7. Za chování osob pohybujících se na ledové ploše nese odpovědnost příslušný nájemce ledové plochy. Nájemce ledové plochy je povinen každou osobu, které umožní vstup na ledovou plochu seznámit s tímto Návštěvním řádem a poučit ji o základních pravidlech bezpečnosti a chování v prostorách ledové plochy. Za chování nájemců, hostujících mužstev, žáků, studentů a jiných organizovaných kolektivů nesou odpovědnost jejich trenéři, vedoucí, učitelé nebo osoby, které si ledovou plochu pronajaly.

 

IV. Obecná pravidla chování v prostorách ledové plochy.

1. Platí přísný zákaz házení jakýchkoliv předmětů na ledovou plochu.

2. Platí přísný zákaz vstupu na ledovou plochu bez bruslí nebo v době údržby či úprav ledové plochy (v takovémto případě bude u vstupu do ledové plochy umístěna informační cedule „ZÁKAZ VSTUPU NA LEDOVOU PLOCHU“ nebo cedule s obdobným zněním).

3. Vstup na ledovou plochu je vždy na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

4. Provozovatel doporučuje všem osobám, které hodlají vstoupit na ledovou plochu, aby si sjednaly odpovídající úrazové pojištění.

5. Je zakázáno vstoupit na ledovou plochu pod vlivem alkoholu, návykových látek nebo léků, u nichž lze očekávat, že mohou ovlivnit reakční nebo pohybové schopnosti návštěvníka (např. léky, při jejichž požití je zakázáno řídit motorové vozidlo či ovládat stroje), nebo v případě nepříznivého zdravotního stavu návštěvníka. Nabude-li provozovatel, resp. jím pověřená osoba odpovídající se za bezpečnost na ledové ploše, dojmu, že návštěvník není způsobilý pohybovat se v prostoru ledové plochy (např. návštěvník, u nějž je podezření, že je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek), je oprávněn takovéhoto návštěvníka z ledové plochy a prostor stadiónu vykázat, anebo jej do daných prostor nevpustit.

6. Platí přísný zákaz konzumace potravin a pití na ledové ploše.

7. Na ledovou plochu je možné vstupovat pouze v označených místech, totéž platí i pro její opuštění. Přelézání hrazení (mantinelů) je zakázáno.

 

V. Veřejné bruslení

1. Termíny bruslení pro veřejnost (dále jen jako „veřejné bruslení“) jsou uvedeny na vývěsním místě v prostorách zimního stadiónu a na internetových stránkách www.kapkaresort.cz.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo z vážných důvodů (např. z technických důvodů) změnit termín veřejného bruslení, případně jej bez náhrady zrušit.

3. Po ukončení veřejného bruslení musí bruslící ihned uvolnit ledovou plochu.

4. Účast na veřejném bruslení je zpoplatněno, a to dle ceníku provozovatele umístěného na vývěsním místě v prostorách zimního stadiónu nebo na internetových stránkách www.kapkaresort.cz. Prodej vstupenek se provádí ve vstupní hale na recepci nebo online přes internetové stránky www.kapkaresort.cz. Návštěvník je povinen si vstupenku po celou dobu akce ponechat u sebe a na požádání provozovatele, případně pořadatele akce, se jí prokázat. Osoby bez platné vstupenky budou z prostor zimního stadiónu vykázány.

5. Při veřejném bruslení jsou pro návštěvníky k dispozici uzamykatelné mincovní skříňky pro úschovu osobních věcí. Za odložené a neuzamčené věci provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

6. Návštěvníci jsou povinni při veřejném bruslení jezdit ukázněně ve stanoveném směru jízdy přiměřenou rychlostí a neohrožovat ostatní účastníky bruslení. Všichni bruslící jsou povinni být ohleduplní k ostatním, zejména ke starším občanům a malým dětem. Zejména je zakázáno vrážet úmyslně do ostatních bruslících nebo je ohrožovat jiným způsobem.

7. Provozovatel doporučuje vstup na ledovou plochu s řádně nasazenými ochrannými pomůckami (zejména s helmou) a rukavicemi.

8. Není-li dále stanoveno jinak, je v době veřejného bruslení zakázáno hrát na ledové ploše jakékoliv hry nebo používat hokejky, puky či jiné předměty, které by mohly ostatním způsobit zranění.

9. Při bruslení veřejnosti s hokejkou, což je speciální druh veřejného bruslení, musí být bruslící vybaveni dostatečnou hokejovou výstrojí a výzbrojí a ochrannými prvky (zejména helma, chrániče loktů a kolen), bruslící se nesmějí úmyslně srážet s ostatními bruslícími, nesmějí zvedat při hře kotouč nad úroveň kolen a jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti, tak aby předcházeli vzniku úrazu. Za nedodržení těchto opatření nenese provozovatel odpovědnost.

10. Na průběh veřejného bruslení dohlíží vždy pověřený zaměstnanec provozovatele, jehož pokynů je povinen uposlechnout každý návštěvník.

 

VI. Pronájem ledové plochy

1. Pronájem ledové plochy je možný na základě smlouvy o pronájmu uzavřené s provozovatelem. 2. Rozpis ledové plochy je umístěn na vývěsním místě na zimním stadiónu a na internetové adrese www.kapkaresort.cz , kde je i uveden platný ceník za pronájem ledové plochy.

 

VII. Sportovní a společenské akce

1. V době konání sportovních a společenských akcí zodpovídá za dodržování Návštěvního řádu a za chování návštěvníků pořadatel akce.

2. Při sportovních utkáních a společenských akcích jsou návštěvníci povinni zaujmout svá místa ukázněně a spořádaně a po skončení akce je opouštět plynule a bezpečně.

3. Návštěvníkům je zakázáno lézt na konstrukce v hale i mimo halu a vstupovat do prostoru trestné a hráčské lavice.

4. Manipulace s časomírou a rozhlasovou aparaturou je povolena pouze osobám k tomu určeným.

 

VIII. Šatny

1. Šatnu je možné využívat jen na základě dohody s provozovatelem.

2. Za poskytnutou šatnu a její zařízení, jakož i její poškození a čistotu, je zodpovědný subjekt, kterému je šatna poskytnuta provozovatelem k užívání.

 

IX. Úrazy a první pomoc

1. Jakékoliv poranění nebo úrazy je povinen návštěvník neprodleně nahlásit provozovateli, případně provozovateli akce. Návštěvník je povinen dle potřeby a dle svým schopností a možností poskytnout první pomoc nebo přivolat lékařskou pomoc.

2. Za škody, poranění, nebo úrazy způsobené vlastním zaviněním, nedodržením ustanovení tohoto Návštěvního řádu, obecně závazných právních předpisů nebo nedbáním pokynů a příkazů službu provozovatele, pořadatele akce či jeho zaměstnanců nenese provozovatel jakoukoliv zodpovědnost.

 

X. Tísňové kontakty

· Jednotný IZS: 112

· Policie ČR: 158

· Záchranná služba: 155

· Hasiči: 150

· Městská policie

o pevná linka: 156 (tísňová linka)

o pevná linka: 571 420 546

o mobilní: 731 637 773

· Provozovatel: 703 145 251

XI. Platnost

Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky zimního stadiónu a nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.9.2022.