Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – KAPKA RESORT Ubytovaní hosté se řídí právním řádem České republiky na základě českého práva a ubytovacím řádem Kapka resortu. Ubytovaný host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínku ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení.

1. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) ubytovacího zařízení Kapka resort, provozovaného společností KOTRLA a. s., Rokytnice 190, 755 01 Vsetín, IČ:47676663, Zaps. v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vl. 806, upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností KOTRLA a. s., a fyzickou osobou, která služby objednává (dále jen „klient“).

2. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytnutí ubytování v hotelových pokojích a poskytnutí ostatních služeb dle přání klienta v resortu.

3. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi hotelem a klientem vzniká potvrzením objednávky ze strany ubytovacího zařízení. Ubytovací zařízení se zavazuje poskytnou klientovi sjednaná služby a klientovi vzniká závazek zaplatit ubytovacímu zařízení dohodnutou cenu.

4. REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB, CENY A PLATBA

Rezervace ubytování a dalších služeb resortu je možná telefonicky, emailem, osobně nebo prostřednictvím rezervačnímu systému na webu www.kapkaresort.cz

Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že ubytovací zařízení písemně, tedy emailem potvrdí klientovi provedenou rezervaci nebo automatické emailové potvrzení generované online rezervačním systémem a host zaplatí vyžadovanou částku.

Host je povinen za ubytování a jím využité další služby zaplatit dohodnuté smluvní ceny na základě stanovených cen dle ceníku nebo rezervačního systému. Rezervace je dokončená pomocí online platby v rezervačním systému nebo zaplacení požadované zálohy (převodem na účet / hotově / kartou).

Pokud Host nesplní podmínky, Hotel má právo rezervaci zrušit a ubytování neposkytnou. V ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 10 %. Poplatek z pobytu ve výši 25 Kč /osoba / noc není zahrnut v ceně ubytování a je splatný v den odjezdu na recepci ubytovacího zařízení.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A STORNO PODMÍNKY

Klient má právo kdykoliv rezervovaný pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Rezervace je zrušena v případě, kdy je písemnou formou storno oznámeno recepci Kapka resortu. V tomto případě vzniká ubytovacímu zařízení právo účtovat stornopoplatky. Stornopoplatky jsou splatné ihned po zrušení rezervace. Na úhradu storno poplatků je hotel oprávněn použít zaplacenou zálohu. Pokud by výše stornopoplatků byla vyšší než zaplacená záloha, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši stornopoplatků.

Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace (pokud není dohodnuto individuálně jinak).

Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.

Storno poplatky:

· 14 dní a více před příjezdem – 0 % z ceny pobytu

· 13 dní – 8 dní před příjezdem – 50 % z ceny pobytu

· 7 a méně dní – 100 % z ceny pobytu

Pokud host svévolně zruší část pobytu nebo nevyčerpá některou z již uhrazených služeb, nemá nárok na finanční náhradu.

6. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

· Právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb.

· Právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách

· Klient má právo odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek

· Klient je povinen nejpozději v den příjezdu uhradit náklady spojené s rezervací ubytování

· Nejpozději v den odjezdu je pak klient povinen uhradit ostatní náklady za využité služby (konzumace v restauraci, wellness, minibar,…)

· Ubytování v den příjezdu je možné od 14:00 do 23:00 (není-li dohodnuto jinak) a v den odjezdu je nutno opustit pokoj do 10:00 (není-li dohodnuto jinak)

· Celý resort je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách resortu opravňuje resort, aby klientovi naúčtoval pokutu.

· V rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno.

· Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena hotelem.

7. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVACÍHO ZAŘÍZEN

· Povinnost poskytnout klientovi veškeré informace k pobytu.

· Povinnost pro klienta zajistit ubytování na základě předem dohodnuté objednávky, které odpovídají standardu zařízení.

· V případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany klienta v souladu s těmito podmínkami nebo zákonem vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna rozdíl ceny mezi již zaplaceným pobytem a příslušnými stornovacími poplatky

 

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2022.

Ubytovací zařízení shromažďuje osobní údaje Hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.